Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem  https://www.rodzinazodzysku.com / https://online.rodzinazodzysku.com/ prowadzony
  jest przez myHillar.com Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, przy ul. Spokojnej 46, 83-010
  Straszyn NIP: 6040200665. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa
  zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – przez myHillar.com Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
    https://www.rodzinazodzysku.com / https://online.rodzinazodzysku.com/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
  warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
  też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Spokojna 46, 83-010 Straszyn.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@rodzinazodzysku.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 505484877
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 35 1140 2004 0000 3802 7750 0239
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 16:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
  wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
  Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe po podaniu niezbędnych
  danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
  podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
  koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient
  jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej kilka produktów, końcową (ostateczną) ceną jest łączna
  cena obejmująca wszystkie towary.
  § 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia klikając w przycisk „Książka” ” bądź „Tak! Chcę dołączyć do programu”;
 2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia;
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,
  na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury,
  jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia i kliknąć przycisk „zamawiam i kupuję,
 4. wybrać pozostałe artykuły, jakie są do wyboru,
 5. uzupełnić dane karty płatniczej, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3,
 6. sprawdzić poprawność danych w formularzu;
 7. kliknąć przycisk “Kupuje i płacę”/ „Zamawiam i płacę”;

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. przesyłka kurierska,
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
  przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
  zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
  chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po
  dokonaniu zamówienia.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób
  wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
  kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
  przyczyny, z wyjątkiem umów określonych w ust. 10.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
  lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
  Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
  Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną
  poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
  określone w § 3.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail
  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
  Konsumenta sposobu dostarczenia.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi
  kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
  powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,
  jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie
  odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym
  trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w
  opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy:
  a. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę,
  b. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
  prawa odstąpienia od Umowy,
  § 10
  Reklamacja i gwarancja
 9. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 10. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 11. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest
  Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
  Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
  marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
  pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia,
  sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzania bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
  danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
  zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
  to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
  zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2020 Akademia Rodziny z odzysku